Bengal vs Mumbai, Elite Group B

Series : Ranji Trophy 2024

vs

Match Starts In

52Days

18Hrs

19Min

30Sec

Friday, 2 Feb | 09:30 AM

Team
M
W
L
NR
PTS
NRR

1

Haryana

0

0

0

0

0

0

2

Delhi

0

0

0

0

0

0

3

Andhra Pradesh

0

0

0

0

0

0

4

Arunachal Pradesh

0

0

0

0

0

0

5

Assam

0

0

0

0

0

0

6

Baroda

0

0

0

0

0

0

7

Bengal

0

0

0

0

0

0

8

Bihar

0

0

0

0

0

0

9

Chandigarh

0

0

0

0

0

0

10

Chhattisgarh

0

0

0

0

0

0

11

Goa

0

0

0

0

0

0

12

Gujarat

0

0

0

0

0

0

13

Himachal Pradesh

0

0

0

0

0

0

14

Hyderabad

0

0

0

0

0

0

15

Jammu and Kashmir

0

0

0

0

0

0

16

Jharkhand

0

0

0

0

0

0

17

Karnataka

0

0

0

0

0

0

18

Kerala

0

0

0

0

0

0

19

Madhya Pradesh

0

0

0

0

0

0

20

Maharashtra

0

0

0

0

0

0

21

Manipur

0

0

0

0

0

0

22

Meghalaya

0

0

0

0

0

0

23

Mizoram

0

0

0

0

0

0

24

Mumbai

0

0

0

0

0

0

25

Nagaland

0

0

0

0

0

0

26

Odisha

0

0

0

0

0

0

27

Puducherry

0

0

0

0

0

0

28

Punjab

0

0

0

0

0

0

29

Railways

0

0

0

0

0

0

30

Rajasthan

0

0

0

0

0

0

31

Saurashtra

0

0

0

0

0

0

32

Services

0

0

0

0

0

0

33

Sikkim

0

0

0

0

0

0

34

Tamil Nadu

0

0

0

0

0

0

35

Tripura

0

0

0

0

0

0

36

Uttar Pradesh

0

0

0

0

0

0

37

Uttarakhand

0

0

0

0

0

0

38

Vidarbha

0

0

0

0

0

0

Bengal vs Mumbai, Elite Group B

Series : Ranji Trophy 2024

vs

Match Starts In

52Days

18Hrs

19Min

30Sec

Friday, 2 Feb | 09:30 AM

Team
M
W
L
NR
PTS
NRR

1

Haryana

0

0

0

0

0

0

2

Delhi

0

0

0

0

0

0

3

Andhra Pradesh

0

0

0

0

0

0

4

Arunachal Pradesh

0

0

0

0

0

0

5

Assam

0

0

0

0

0

0

6

Baroda

0

0

0

0

0

0

7

Bengal

0

0

0

0

0

0

8

Bihar

0

0

0

0

0

0

9

Chandigarh

0

0

0

0

0

0

10

Chhattisgarh

0

0

0

0

0

0

11

Goa

0

0

0

0

0

0

12

Gujarat

0

0

0

0

0

0

13

Himachal Pradesh

0

0

0

0

0

0

14

Hyderabad

0

0

0

0

0

0

15

Jammu and Kashmir

0

0

0

0

0

0

16

Jharkhand

0

0

0

0

0

0

17

Karnataka

0

0

0

0

0

0

18

Kerala

0

0

0

0

0

0

19

Madhya Pradesh

0

0

0

0

0

0

20

Maharashtra

0

0

0

0

0

0

21

Manipur

0

0

0

0

0

0

22

Meghalaya

0

0

0

0

0

0

23

Mizoram

0

0

0

0

0

0

24

Mumbai

0

0

0

0

0

0

25

Nagaland

0

0

0

0

0

0

26

Odisha

0

0

0

0

0

0

27

Puducherry

0

0

0

0

0

0

28

Punjab

0

0

0

0

0

0

29

Railways

0

0

0

0

0

0

30

Rajasthan

0

0

0

0

0

0

31

Saurashtra

0

0

0

0

0

0

32

Services

0

0

0

0

0

0

33

Sikkim

0

0

0

0

0

0

34

Tamil Nadu

0

0

0

0

0

0

35

Tripura

0

0

0

0

0

0

36

Uttar Pradesh

0

0

0

0

0

0

37

Uttarakhand

0

0

0

0

0

0

38

Vidarbha

0

0

0

0

0

0